Incoterms® 2020

International Commercial Terms

Účelem INCOTERMS® je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydávaných Mezinárodní obchodní komorou, usnadňující provádění mezinárodního obchodu. Nicméně nadále nepředstavují závaznou normu ani z hlediska mezinárodního ani vnitrostátního práva.

 • Specifikuje podmínky přepravy.
 • Využívá se v celém světě.
 • Ochraňuje přepravce i zákazníky.

Podmínky se stávají právně závaznými, když se na některé z nich shodnou prodávající a kupující ve kupní smlouvě.

Doložky INCOTERMS však neřeší otázku přechodu vlastnického práva ke zboží, řeší pouze přechod dispozičního práva k zásilce.

Doložky Incoterms® upravují především:

 • Způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu.
 • Způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího.
 • Další povinnosti stran při zajišťování dopravy, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení apod.

Riziko ztráty a poškození zboží, ale i závazek nést náklady vztahující se ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající splnil svou povinnost dodání zboží. Protože by kupujícímu nemělo být umožněno zdržovat moment přechodu rizika a nákladů, stanoví se ve všech doložkách, že přechod rizika i nákladů může nastat i před dodáním zboží, jestliže kupující nepřevezme zboží jak bylo dohodnuto. Tento požadavek je zvlášť důležitý při použití doložky EXW, neboť ve všech ostatních doložkách by bylo zboží pravidelně identifikováno jako zboží určené pro kupujícího, pokud bylo učiněno opatření pro jeho naložení nebo odeslání (doložka kategorie F a C) nebo dodání do místa určení doložka kategorie D).

Doložky INCOTERMS zaměřují svoji pozornost na závazek prodávajícího dodat zboží.

Pravidla Incoterms® se nedotýkají následujících otázek:

 • Existuje-li vůbec kupní smlouva či nikoliv.
 • Specifikace prodávaného zboží.
 • Čas, místo, způsob nebo měna úhrady kupní ceny.
 • Opravné prostředky v případě porušení kupní smlouvy.
 • Většina následků zdržení a dalších porušení smluvních povinností.
 • Dopad sankcí.
 • Zavedení cel a poplatků.
 • Zákazy dovozu či vývozu.
 • Vyšší moc a obtíž při plnění.
 • Právo duševního vlastnictví a nebo
 • Způsob, místo či právo použitelné pro řešení sporu v případě porušení smlouvy

Zřejmě nejdůležitějším momentem, který je nutno v souvislosti s pravidly Incoterms® zdůraznit, je to, že se nezabývají otázkami přechodu vlastnictví/vlastnického práva nebo nároku k prodanému zboží.

O výše uvedených skutečnostech se smluvní strany musí výslovně dohodnout v kupní smlouvě.

Doložka “E” – EXW/Ze závodu

doložka odebrání , představuje minimální závazky prodávajícího. Prodávající podle této doložky nemusí učinit nic víc, než dát zboží (identifikovatelné od dalšího zboží) k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě, které je obvykle ve vlastním objektu prodávajícího a celně neodbavené ve vývozu. Pokud kupující požaduje něco více od prodávajícího, je třeba, aby tak jasně učinil v kupní smlouvě.

 • Minimální závazek prodávajícího
 • Prodávající pouze zboží předá kupujícímu
 • Specifikace podmínek v kupní smlouvě

EXW – EX WORKS

 • ZE ZÁVODU – jmenované místo dodání

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (závod, sklad, továrna, atd.) dostatečně identifikovatelné od ostatního zboží.

Doložky “F”

 • FCA/vyplaceně dopravci,
 • FAS/ vyplaceně k boku lodi,
 • FOB/ vyplaceně loď

Doložky, u kterých není prodávajícím hrazeno hlavní dopravné, požadují od prodávajícího, aby dodal zboží k dopravě dopravci určenému kupujícím v dohodnutém místě dodání celně odbavené ve vývozu.

 • Závazek přechází na kupující v momentě prodeje v určeném místě

FCA – FREE CARRIER

 • VYPLACENĚ DOPRAVCI – ujednané místo dodání

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím. V případě doložky FCA, pokud místem sjednaným ve smlouvě jako místo dodání je objekt prodávajícího, dodání je splněno nakládkou zboží na dopravní prostředek přistavený kupujícím k odběru zboží, ale ve všech ostatních případech je dodání splněno, pokud je zboží dáno k dispozici ve smluveném místě dodání kupujícímu nevyložené z dopravního prostředku prodávajícího a celně odbavené ve vývozu.

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP

 • VYPLACENĚ k boku lodi – jmenovaný přístav nalodění

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.

FOB – FREE ON BOARD

 • VYPLACENĚ loď – jmenovaný přístav nalodění

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího nakupujícího okamžikem, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění.

Doložka “C”

 • CPT/přeprava placená do,
 • CIP/přeprava a pojištění placeno do,
 • CFR/ náklady a přepravné,
 • CIF/ náklady, pojištění a přepravné,

doložky naloďovací nebo odesílací, u kterých je prodávajícím hrazeno hlavní přepravné) je uloženo prodávajícímu na vlastní náklad uzavřít přepravní smlouvu. Musí být dále určeno místo, do kterého musí prodávající zaplatit přepravní náklady. Lze říci,že doložky kategorie ,,C” představují smlouvy o odeslání zboží. Riziko za zboží však přechází z prodávajícího na kupujícího již v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci.

CPT – CARRIAGE PAID TO

 • PŘEPRAVA PLACENA DO – jmenované místo určení

Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u FCA) okamžikem dodání zboží prvnímu dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě,. Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

 • PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENO DO – jmenované místo určení

Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u CPT) okamžikem dodání zboží prvnímu dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě a prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy na bázi minimálního krytí podle Institute Cargo Clauses (kategorie C) nebo s jinými podobnými podmínkami. podobnými podmínkami. Pojištění musí být sjednáno prodávajícím samostatnou pojistnou smlouvou na jménem kupujícího na 110% hodnoty zboží a v měně kontraktu a poj.smlouva musí být předána kupujícímu minimálně při doručení zboží.

CFR – COST AND FREIGHT

 • NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ – jmenovaný přístav určení

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u FOB) okamžikem naložení zboží na palubu lodi v přístavu lodění. Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení.

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT

 • NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ – jmenovaný přístav určení

Dodací podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází (jako u FOB) okamžikem naložení zboží na palubu lodi v přístavu lodění. Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy na bázi minimálního krytí podle Institute Cargo Clauses (kategorie C) nebo s jinými podobnými podmínkami. podobnými podmínkami. Pojištění musí být sjednáno prodávajícím samostatnou pojistnou smlouvou na jménem kupujícího na 110% hodnoty zboží a v měně kontraktu a poj.smlouva musí být předána kupujícímu minimálně při doručení zboží.

Doložky “D”

 • DPU/s dodáním na určené místo vykládky
 • DAP/ s dodáním na místo ujednání
 • DDP/ s dodáním, clo placeno

doložky dodání je prodávající odpovědný za doručení zboží do jmenovaného místa určení, nebo do jmenovaného překladiště v přístavu nebo místě určení. Prodávající nese veškerá nebezpečí a náklady až do příchodu zboží do tohoto místa. Doložky kategorie ,,D” představují smlouvy o doručení zboží

DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED

 • Toto pravidlo Incoterm® je nové pro vydání 2020.
 • S DODÁNÍM A VYLOŹENÍM V MÍSTĚ

Prodávající odpovídá za přepravu, dodání zboží na určené místo a za vykládku. Riziko přechází na kupujícího, jakmile je zboží vyloženo z dopravního prostředku.

Místo dodání – a tedy vykládka – by měly být stanoveno co nejpřesněji. V ideálním případě by mělo být uvedeno v kolonce „místo vykládky“, např. Logistický terminál – vykládka rampa číslo 2 v sídle zákazníka (nestačí pouze uvést adresu – tj. jméno ulice a město).

DAP – DELIVERED AT PLACE

 • S DODÁNÍM V MÍSTĚ URČENÍ – jmenované místo určení

Nová doložka v sobě sloučila dřívější doložky DAF, DES a DDU, které se lišily pouze v místě dodání). Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko a náklady kupujícího.

DDP – DELIVERED DUTY PAID

 • S DODÁNÍM CLO PLACENO – jmenované místo určení

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího (jako u DAP) okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Prodávající má však povinnost celně odbavit zboží i pro dovoz a uhradit clo pro dovoz. Tato dodací podmínka je limitována národní (celní a finanční) legislativou země určení v oblasti dovozního celního odbavení.

Globe Line Projects s.r.o.

Průmyslová 1472/11

Praha 10 – Hostivař 102 00

IČ: 04317025 DIČ: CZ04317025 Spisová značka: C 245801 vedená u Městského soudu v Praze